پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

اداره کتب و انتشارات

ردیف  نام اعضا  سمت 
1 اعظم هنرمندپور ریاست کمیته 
2 حکیمه محمدزاده دبیر کمیته 
3 الهام عبدالهی شهولی عضو کمیته
4 دکتر شیرین امینی عضو کمیته
5 دکتر فریال سواری عضو کمیته
6 نجمه نوارباف زاده کارشناس کمیته