پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

اداره کتب و انتشارات

ردیف  نام اعضا  سمت 
1 دکتربرات براتی ریاست کمیته 
2 محمد نیکزادیان دبیر کمیته 
3 دکتر منیژه حیدرنژادی عضو کمیته
4 دکتر مریم کرمی خیرآباد عضو کمیته
5 سارا ضیاغم عضو کمیته
6 معصومه صالحی کمبو عضو کمیته
7 نجمه نوارباف زاده کارشناس کمیته 

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort