پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

اداره کتب و انتشارات

ردیف  نام اعضا  سمت 
1 دکتربرات براتی ریاست کمیته 
2 اعظم هنرمندپور دبیر کمیته 
3 الهام عبدالهی شهولی عضو کمیته
4 دکتر شیرین امینی عضو کمیته
5 دکتر فریال سواری عضو کمیته
6 نجمه نوارباف زاده کارشناس کمیته 

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort